Õppima


Tähelepanu! Riigigümnaasiumide ühisiskatsetele registreerimine algab 10. märtsil kell 16.00 sisseastumine.ee keskkonnas.
 • Tutvu põhiõppekava sisseastumistesti näidisülesannetega siin.
 • Sisseastumistesti keskkonda sisenemist ja ülesannete lahendamist saad proovida selle juhendi järgi. 
 • Õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord on pikemalt lahti kirjutatud siin.
 • Sisseastumisega seotud küsimuste korral palun pöörduda õppejuht Ulvi Soomlaisi poole (ulvi.soomlais@perg.ee).
Põhiõppekavale ja eesti keel teise keelena* õppekavale sisseastumise ajakava:

 • 10.-19. märts - katsetele registreerumine (sisseastumine.ee keskkonnas**)
 • 1. aprill kell 10-13 - ühiskatsed (hindame eesti keele, matemaatika, loodusteaduste ja võõrkeele baasteadmisi)
 • 12. aprill kell 14-17 - järeltesti aeg (mõjuval põhjusel põhitestist eemale jäänutele)
 • 24.-28. aprill - vestlused PERGi esimeseks eelistuseks märkinud õpilastega (hindame kooli eripära tundmist, väärtustele vastavust, sotsiaalseid oskusi ja õpimotivatsiooni)
 • 2. mai - vestluse tulemuste teatamine
 • 15.-23. mai - vabade kohtade olemasolul vestlused PERGi teiseks eelistuseks märkinud õpilastega
 • 16.-22. juuni - dokumentide esitamine
* Lisaks põhiõppekava gruppidele avame ühe grupi (18 õpilast) eesti keelt teise keelena õppijatele.

** Juhul kui õpilase hariduslikust erivajadusest tulenevalt on vaja teha kohandusi sisseastumise korralduses, tuleb lisaks sisseastumine.ee keskkonnas registreerimist, saata erisuse kohaldamise vajadust tõendavad dokumendid saata hiljemalt 19. märtsil 2023 aadressil ulvi.soomlais@perg.ee. Vastuvõtukomisjon teeb otsuse erisuste kohandamiseks esitatud dokumentide põhjal ja teavitab sellest õpilast sisseastumiskeskkonna kaudu 5 tööpäeva jooksul pärast registreerimise tähtaja lõppu.

Kuulmispuudega õppijate rühma sisseastumise ajakava:


3.-16. aprill - katsetele registreerumine (sisseastumine.ee keskkonnas)
28. aprill - kirjalik test ja vestlus
5. mai - testi ja vestluste tulemuste teatamine
16.-22. juuni - dokumentide esitamine

Vastuvõtutingimused:
 • Ettepanek kooli õppima asumiseks tehakse sisseastumistestide ning vestluste tulemusel moodustunud pingerea alusel.
 • Pingerea moodustamisel arvestatakse testi tulemust 50% ja vestluse tulemust 50%.
 • Õpilast ei kutsuta sisseastumistestile, kui tal on 9. klassi klassitunnistusel mitterahuldav hinne / mitterahuldavad hinded.
 • Koolil on õigus õpilase vastu võtmisest keelduda, kui õpilane on mõnes vastuvõtutesti osas (eesti keel, matemaatika, loodusteadused, inglise keel) või vestlusel saanud vähem kui 50% punktidest.
 • Kooli vastu võtmiseks peavad õppija põhikooli lõputunnistusel olema kõik rahuldavad hinded ja põhikooli lõpueksami tulemused vähemalt 50%.
Sisseastumiseks vajalikud dokumendid:
 • sisseastumistaotlus sisseastumine.ee keskkonnas;
 • põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht;
 • 9. klassi lõputunnistus või väljavõte õpilasraamatust;
 • õpilase avaldus gümnaasiumisse astumiseks;
 • vanema või hooldaja avaldus õpilase gümnaasiumisse vastu võtmiseks;
 • nõusolek isikuandmete töötlemiseks;
 • tervisekaart või ametlikult kinnitatud väljavõte tervisekaardist (esimesel koolinädalal terviseõele).

Kui sul on juba praegu küsimusi, kirjuta julgelt:

Email again: